Försäljningsvillkor

1. ANBUD/ OFFERT
1. FoM:s anbud/offert är bindande 30 dagar från anbudets datum, om ej annat överenskommet.
 

ÄNDRING/ ANNULLERING
2. Invändningar mot orderbekräftelser som köparen önskar göra skall, för att vara gällande, vara FoM tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter orderbekräftelsens utskriftsdag. 
Annullering av varor som produceras efter kundorder avgörs från fall till fall beroende på hur långt tillverkningen avancerat och skall alltid godkännas av FoM. 


LEVERANS
3. Leverans sker Fritt fabrik/Ex Works - Incoterms 2010. Beräknad leveransvecka och leveranssätt framgår av orderbekräftelsen.
4. Gods levereras i transport-förpackning. Köparen kan mot särskild ersättning begära att godset förpackas i exportförpackning.
5. Om köparen ej ställt säkerhet enligt punkt 10 i rätt tid, är FoM berättigad till förlängning av leveranstiden till dess att sådan säkerhet har ställts.

 
INSTALLATION
6. Om FoM enligt särskild överenskommelse mellan parterna åtagit sig att installera och montera godset, skall köparen svara för att: 
-Tillfartsvägar och eventuella hissar till lokalerna där installationen skall ske är disponibla för FoM.
- Lagringsutrymmen och uppackningslokaler på installationsplatsen står till FoM:s förfogande.
- Lokalerna där installationen skall ske är avstädade samt att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen.
- Lokalerna är iordningställda enligt anvisningar som FoM tillhandahållit.
- FoM kan utföra arbetet utan avbrott på ordinarie arbetstid.
- FoM har fri tillgång till elkraft och belysning.
- Lokalerna där installationen skall ske under installationstiden är låst under tid som verksamhet ej pågår.
7. Om FoM:s arbete med att installera och montera godset hos köparen skulle medföra extra kostnader på grund av att köparen inte iakttagit anvisningarna i punkt 6 är FoM berättigade till ersättning för dessa kostnader.
8. FoM ansvarar ej för framdragning av el-, vatten- eller avloppsledningar.

 
ANSVAR FÖR LEVERERAT GODS
9. Köparen ansvarar för skada på godset efter att det avlevererats till köparen och intill dess full betalning erlagts.

 
SÄKERHET
10. FoM äger påfordra att köparen ställer av FoM accepterad garanti för nedan angivna betalning.

 
BETALNING
11. Till i anbudet/offerten angivna priser kommer mervärdesskatt och andra av myndigheter beslutade avgifter.
12. Betalning sker mot faktura senast 30 dager efter fakturadatum om ej annat avtalats. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta samt ev. påminnelseavgifter. Eventuella anmärkningar mot faktura skall lämnas inom 8 dagar från fakturadatum.

 
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
13. Det levererade godset förblir FoM egendom till dess det blivo till fullo betalt. Skulle innan äganderätten till godset helt övergått till köparen, utmätning eller kvarstad avseende godset komma ifråga, är köparen skyldig att uppvisa avtalet för kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa myndigheten om ägarförhållandet samt omedelbart underrätta FoM. Intill dess äganderätten till godset helt övergått till köparen äger ej denne utan FoM:s skriftliga medgivande föra godset ur landet, avyttra eller pantsätta godset. Köparen är vidare skyldig att vårda godset på sådant sätt att FoM:s rätt ej äventyras, innefattande bl.a. att köparen skall hålla godset försäkrat i den omfattning och på de villkor
som påkallats av FoM. Vid ev. förlust eller skada som väsentligt minskar godsets värde, skall köparen utan dröjsmål underrätta FoM härom.
 

TRANSPORT
14. Efter särskild överenskommelse mellan parterna kan FoM ombesörja transport av godset på köparens bekostnad. FoM åtar sig dock inte något ansvar för denna transport utan sluter ett avtal med transportföretag för köparens räkning.

 
RETURER
15. Innan eventuell retur av felfria varor skall godkännande ske från FoM
Retur av felfritt gods krediteras dock aldrig mer än 75 % av fakturerat belopp – returfrakt tillkommer. Vid retur skall originalemballage alternativ likvärdigt användas. Om skador uppkommer pga. dåligt emballerat gods kan kreditering ej ske. Tänk på att alltid ange ordernummer vid kontakt med oss.
Retur av specialprodukter godkännes ej.

 
MODELLÄNDRINGAR
16. FoM förbehåller sig rätten att ändra modeller och konstruktioner till av köparen beställt gods, när ändringen är tillverkningsmotiverad.

 
COPYRIGHT
17. Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är FoM:s egendom och köparen får ej utan FoM:s medgivande nyttja eller delge tredje man sådana handlingar.

 
FORCE MAJEURE
18. Om part inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal till följd av omständigheter över vilka parterna ej råder, såsom myndighets åtgärd, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, arbetskonflikt, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder till följd av försening. Om part på grund av nyss nämnd omständighet inte kan fullgöra sina åtaganden under minst tre månader, äger vardera parten rätt att häva avtalet utan skadeståndsskyldighet.

 
MEDDELANDEN
19. Meddelande som avsänts per brev skall anses ha kommit köparen tillhanda senast tre dagar efter avsändandet. Meddelande som sänts per telefax/epost skall anses ha kommit köparen tillhanda samma dag som avsändandet skett under ordinarie arbetstid, annars senast en arbetsdag efter dess avsändande. 

 
GARANTI
20. För felaktigheter som är att hänföra till fabrikationsfel och ej kan ha uppkommit genom normalslitage svarar FoM under en tid av 2 år från leveransdatum om inte annat anges. Köparen har dock inte rätt till skadestånd för det fall godset skulle vara behäftat med fel.

 
TVISTER
21. Eventuella tvister rörande ingångna affärs-förbindelser/avtal skall avgöras av domstol i Stockholm.

 
RESERVATION
22. FoM reserverar sig för eventuella fel på hemsidan.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY
23. Som tidigare Form o Miljö-kund finns dina uppgifter sparade hos oss på ett säkert sätt. De uppgifter som lagras är namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta är information som vi behöver för att leverera varor till dig samt att kontakta dig i samband med beställning och leverans. Vi är skyldiga att lagra denna information i samband med redovisning, momshantering och eventuell hantering av garanti/retur och kan därför inte tas bort. All lagring och hantering av personuppgifter sker i enlighet med EU:s databeskyddsförodning (GDPR). 

 

TRANSPORTSKADOR
24. Mottagaren av leverans från FoM är ansvarig att undersöka godset för eventuella transportskador. Kontrollera alltid att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser ska noteras på chaufförens fraktsedel och anmälas till Form o Miljö inom 7 dagar.

Skador som upptäcks efter leverans måste anmälas till Form o Miljö omgående, dock senast 7 dagar efter leverans. Vid senare anmälan tar transportföretaget ej emot skadeanmälan.  

Offertförfrågan

offertförfrågan är tom

Art.nr.: {{ item.sku }}

{{ item.name }}

{{ option.label + ': ' + option.value }}

Pris / st. {{ formatPerUnitPrice(item.final_price) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}

Kundservice
08-556 062 20

Din varukorg är tom

Din beställning har mottagits och kommer nu att hanteras av vår kundservicepersonal.

Tack för din beställning!

1. Kundinformation
{{ errors.first('billing[company]') }}
{{ errors.first('billing[firstname]') }}
{{ errors.first('billing[lastname]') }}
{{ errors.first('billing[email]') }}
{{ errors.first('billing[postcode]') }}
{{ errors.first('billing[city]') }}
{{ errors.first('billing[telephone]') }}
1.1 Levereras till:
{{ errors.first('shipping[firstname]') }}
{{ errors.first('shipping[lastname]') }}
{{ errors.first('shipping[postcode]') }}
{{ errors.first('shipping[city]') }}
{{ errors.first('shipping[telephone]') }}
2. Leveranssätt
{{ errors.first('shipping_method') }}
{{ errors.first('shipping[agreementnumber]') }}
{{ errors.first('shipping[transporter]') }}
3. Tjänster
4. Betalningssätt
{{ errors.first('payment[method]') }}
{{ errors.first('payment[orgNumber]') }}
5. Slutför köp
Produkt
Antal
Deltotal
{{ cart_item.name }}
{{ cart_item.qty }}
{{ cart_total.title }}
{{ errors.first('agreement') }}

Varukorg

Din varukorg är tom

Pris / st. {{ formatPerUnitPrice(item.final_price) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}