Försäljningsvillkor

Anbud
1. FoMs anbud är bindande 30 dagar från anbudets datum, om ej annat överenskommit.

 

Leverans
2. Leverans sker Fritt fabrik/Ex Works - Incoterms 2010. Beräknad leveransvecka och leveranssätt framgår av orderbekräftelsen.

3. Gods levereras i transport-förpackning. Köparen kan mot särskild ersättning begära att godset förpackas i exportförpackning.

4. Om köparen ej ställt säkerhet enligt punkt 9 i rätt tid, är FoM berättigad till förlängning av leveranstiden till dess att sådan säkerhet har ställts.

 

Installation
5. Om FoM enligt särskild överenskommelse mellan parterna åtagit sig att installera och montera godset, skall köparen svara för att: - Tillfartsvägar och eventuella hissar till lokalerna där installationen skall ske är disponibla för FoM.
- Lagringsutrymmen och uppackningslokaler på installationsplatsen står till FoMs förfogande.
- Lokalerna där installationen skall ske är avstädade samt att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen.
- Lokalerna är iordningställda enligt anvisningar som FoM tillhandahållit.
- FoM kan utföra arbetet utan avbrott på ordinarie arbetstid.
- FoM har fri tillgång till elkraft och belysning.
- Lokalerna där installationen skall ske under installationstiden är låst under tid som verksamhet ej pågår.

6. Om FoMs arbete med att installera och montera godset hos köparen skulle medföra extra kostnader på grund av att köparen inte iakttagit anvisningarna i punkt 5 är FoM berättigade till ersättning för dessa kostnader.

7. FoM ansvarar ej för framdragning av el-, vatten- eller avloppsledningar.

 

Ansvar för levererat gods
8. Köparen ansvarar för skada på godset efter att det avlevererats till köparen och intill dess full betalning erlagts.

 

Säkerhet
9. FoM äger påfordra att köparen ställer av FoM accepterad garanti för nedan angivna betalning.

 

Betalning
10. Till i anbudet angivna priser kommer mervärdesskatt och andra av myndigheter beslutade avgifter.

11. Betalning sker mot faktura senast 30 dager efter fakturadatum om ej annat avtalats. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta samt ev. påminnelseavgifter. Eventuella anmärkningar mot faktura skall lämnas inom 8 dagar från fakturadatum.

 

Äganderättsförbehåll
12. Det levererade godset förblir FoM egendom till dess det blivo till fullo betalt. Skulle innan äganderätten till godset helt övergått till köparen, utmätning eller kvarstad avseende godset komma ifråga, är köparen skyldig att uppvisa avtalet för kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa
myndigheten om ägarförhållandet samt omedelbart underrätta FoM. Intill dess äganderätten till godset helt övergått till köparen äger ej denne utan FoMs skriftliga medgivande föra godset ur landet, avyttra eller pantsätta godset. Köparen är vidare skyldig att vårda godset på sådant sätt att FoMs rätt ej äventyras, innefattande bl.a. att köparen skall hålla godset försäkrat i den omfattning och på de villkor
som påkallats av FoM. Vid ev. förlust eller skada som väsentligt minskar godsets värde, skall köparen utan dröjsmål underrätta FoM härom.

 

Transport
13. Efter särskild överenskommelse mellan parterna kan FoM ombesörja transport av godset på köparens bekostnad. FoM åtar sig dock inte något ansvar för denna transport utan sluter ett avtal med transportföretag för köparens räkning.

 

Returer
14. Innan eventuell retur av felfria varor skall godkännande ske från Form o Miljö. Retur av felfritt gods krediteras dock aldrig mer än 75 % av fakturerat belopp – returfrakt tillkommer. Vid retur skall originalemballage alternativ likvärdigt användas. Om skador uppkommer pga. dåligt emballerat gods kan kreditering ej ske. Tänk på att alltid ange ordernummer vid kontakt med oss.

Retur av specialprodukter godkännes ej.

 

Modelländringar
15. FoM förbehåller sig rätten att ändra modeller och konstruktioner till av köparen beställt gods, när ändringen är tillverknings motiverad.

 

Copyright
16. Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är FoMs egendom och köparen får ej utan FoMs medgivande nyttja eller delge tredje man sådana handlingar.

 

Force Majeure
17. Om part inte skulle kunna fullgöra sina åtagande enligt detta avtal till följd av omständigheter över vilka parterna ej råder, såsom myndighets åtgärd, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, arbetskonflikt, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder till följd av försening. Om part på grund av nyss nämnd omständighet inte kan fullgöra sina åtagande under minst tre månader, äger vardera parten rätt att häva avtalet utan  skadeståndsskyldighet.

 

Meddelanden
18. Meddelande som avsänts per brev skall anses ha kommit köparen tillhanda senast tre dagar efter avsändandet. Meddelande som sänts per telefax/epost skall anses ha kommit köparen tillhanda samma dag om avsändandet skett under ordinarie arbetstid, annars senast en arbetsdag efter dess avsändande. Invändningar mot orderbekräftelser som köparen önskar göra skall, för att vara gällande, vara FoM tillhanda senast en vecka efter orderbekräftelsens utskriftsdag. Annulationer av  orderbekräftade beställningar accepteras inte om de görs senare än tre veckor före beräknad leveransvecka.

 

Garanti
19. För felaktigheter som är att hänföra till fabrikationsfel och ej kan ha uppkommit genom  normalslitage svarar FoM under en tid av 2 år från leveransdatum om inte annat anges. Köparen har dock inte rätt till skadestånd för det fall godset skulle vara behäftat med fel.

 

Tvister
20. Eventuella tvister rörande ingångna affärs-förbindelser/avtal skall avgöras av domstol i Stockholm.

 

Reservation
21. FoM reserverar sig för eventuella fel på hemsidan.